Trat43technical@gmail.com     เปิด: จันทร์ - ศุกร์, 8.00AM to 16.30PM
วิทยาลัยเทคนิคตราด    ติอต่อ: 039-518-105
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
ข่าวกิจกรรม วท.ตราด
ลำดับ ภาพกิจกรรม รายละเอียด

1

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 21-09-2023  

2

จัดทำอาหารว่าง​ "คานาเป้" เข้าร่วมงาน​มุทิตา​จิต
วันที่โพส: 21-09-2023  

3

ร่วมการประชุมทางวิชาการ “โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
วันที่โพส: 21-09-2023  

4

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี
วันที่โพส: 21-09-2023  

5

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนปวช.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566
วันที่โพส: 21-09-2023  

6

อบรมเชิงปฏิบัติการประกอบและติดตั้งจอแสดงผล LED RGB
วันที่โพส: 21-09-2023  

7

ร่วมโครงการประชุมสัมมนาความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 21-09-2023  

8

ประชุมมอบนโยบายการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบาย“เรียนดี มีความสุข"
วันที่โพส: 21-09-2023  

9

ประชุมงานปกครอง ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
วันที่โพส: 21-09-2023  

10

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6/2566
วันที่โพส: 12-09-2023  

11

ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรม TEACHING IN ENGLISH LANGUAGE
วันที่โพส: 12-09-2023  

12

เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
วันที่โพส: 12-09-2023  

13

การแข่งขันการทำขนมหวาน และเครื่องดื่มจากสับปะรดตราดสีทอง
วันที่โพส: 11-09-2023  

14

โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่โพส: 11-09-2023  

15

โครงการพัฒนาทักษะครู บุคลากรอาชีวศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
วันที่โพส: 11-09-2023  

16

โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (เจ้าหน้าที่)
วันที่โพส: 06-09-2023  

17

โครงการพัฒนาทักษะครู บุคลากรอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 06-09-2023  

18

มอบเกียรติบัตรให้กับแกนนำลูกเสือวิสามัญ
วันที่โพส: 06-09-2023  

19

ประชุมการจัดตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่โพส: 06-09-2023  

20

ร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด
วันที่โพส: 06-09-2023  

21

ประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
วันที่โพส: 05-09-2023  

22

เข้า​ร่ว​มโครงการ​ฝึกอบรม​การปฏิบัติ​งารด้าน​พระราชพิธี
วันที่โพส: 05-09-2023  

23

เยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์
วันที่โพส: 05-09-2023  

24

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาทักษะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 05-09-2023  

25

ประชุมสรุปผลการใช้หลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัดตราด
วันที่โพส: 05-09-2023  

26

ประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมการรับเสด็จ
วันที่โพส: 05-09-2023  

27

ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
วันที่โพส: 05-09-2023  

28

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม
วันที่โพส: 05-09-2023  

29

โครงการอบรม เรื่องเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
วันที่โพส: 05-09-2023  

30

โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน หลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่โพส: 05-09-2023  

31

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566
วันที่โพส: 05-09-2023  

32

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 05-09-2023  

33

นิเทศการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
วันที่โพส: 05-09-2023  

34

รับทุนการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2566
วันที่โพส: 05-09-2023  

35

มอบเกียรติบัตรให้กับแผนธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก
วันที่โพส: 05-09-2023  

36

จิบกาแฟยามเช้า ในกิจกรรม " Morning​ Talk “ ครั้งที่ 11
วันที่โพส: 05-09-2023  

37

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่โพส: 05-09-2023  

38

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม (PA)
วันที่โพส: 05-09-2023  

39

โครงการอบรมการเสริมสร้างการนิเทศกิจกรรมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สำหรับการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของครูผู้สอน
วันที่โพส: 05-09-2023  

40

ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว
วันที่โพส: 05-09-2023  

41

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูในการเป็นผู้ประกอบการ
วันที่โพส: 05-09-2023  

42

ร่วมงานวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา82ปี
วันที่โพส: 05-09-2023  

43

ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง
วันที่โพส: 18-08-2023  

44

ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของครูผู้สอน
วันที่โพส: 05-09-2023  

45

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
วันที่โพส: 18-08-2023  

46

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ/วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร
วันที่โพส: 05-09-2023  

47

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2566
วันที่โพส: 05-09-2023  

48

กิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย
วันที่โพส: 05-09-2023  

49

อบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา
วันที่โพส: 18-08-2023  

50

ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566
วันที่โพส: 18-08-2023  

51

พิธีพระราชทานใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 - 2564
วันที่โพส: 05-09-2023  

52

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566
วันที่โพส: 05-09-2023  

53

ประชุมการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูในการเป็นผู้ประกอบการ
วันที่โพส: 05-09-2023  

54

ผู้บริหารและครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เข้าขอคำแนะนำและการนิเทศ
วันที่โพส: 09-08-2023  

55

อวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคตราด
วันที่โพส: 05-09-2023  

56

ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว จัดอบรมมัคคุเทศก์
วันที่โพส: 05-09-2023  

57

ร่วมโครงการถนนกินได้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพืชอาหารในเขต
วันที่โพส: 05-09-2023  

58

ตรวจ​เยี่ยมและให้กำลังใจครูผู้เข้าสอบการพัฒ​นาครูอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 05-09-2023  

59

ดำเนินการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
วันที่โพส: 07-08-2023  

60

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงงาน
วันที่โพส: 07-08-2023  

61

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ/วางพานพุ่ม/พิธีจุดเทียนถวายพระพร
วันที่โพส: 07-08-2023  

62

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา​ 28​ กรกฎาคม​ 2566
วันที่โพส: 07-08-2023  

63

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 28 กรกฎาคม 2566
วันที่โพส: 07-08-2023  

64

นิเทศ ติดตามงานโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ
วันที่โพส: 07-08-2023  

65

จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
วันที่โพส: 07-08-2023  

66

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่โพส: 04-08-2023  

67

นิเทศ ติดตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
วันที่โพส: 04-08-2023  

68

แห่เทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์เกาะมะปริง
วันที่โพส: 04-08-2023  

69

ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโยธานิมิต
วันที่โพส: 04-08-2023  

70

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน
วันที่โพส: 25-07-2023  

71

เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค
วันที่โพส: 25-07-2023  

72

ลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
วันที่โพส: 24-07-2023  

73

หล่อเทียนพรรษา
วันที่โพส: 24-07-2023  

74

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.2,ปวช.3 และปวส.2
วันที่โพส: 24-07-2023  

75

ลงพื้นที่หนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ และประเมินการทำงาน (กสศ.)
วันที่โพส: 24-07-2023  

76

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เสน่ห์ศิลป์ ถิ่นตราด”
วันที่โพส: 24-07-2023  

77

จิบกาแฟยามเช้า ในกิจกรรม " Morning​ Talk "
วันที่โพส: 24-07-2023  

78

ตรวจเช็คแบตเตอรี่รถยนต์ในหน่วยงาน
วันที่โพส: 24-07-2023  

79

ร่วมประชุมชี้แจงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่โพส: 24-07-2023  

80

ประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมประชุมผู้ปกครอง
วันที่โพส: 24-07-2023  

81

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ
วันที่โพส: 19-07-2023  

82

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
วันที่โพส: 19-07-2023  

83

คณะผู้บริหาร ให้กำลังคณะครู ลูกจ้างประจำ และนักศึกษา
วันที่โพส: 19-07-2023  

84

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
วันที่โพส: 19-07-2023  

85

ติดตั้งระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดาน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม
วันที่โพส: 19-07-2023  

86

นิเทศการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/โลจิสติกส์
วันที่โพส: 19-07-2023  

87

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ศึกษาดูงาน
วันที่โพส: 19-07-2023  

88

ประชุมการชี้แจงเกณฑ์และรายละเอียดในการประเมินฯระดับภาค
วันที่โพส: 19-07-2023  

89

ตรวจรับเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตำแหน่งครูผผู้ช่วย
วันที่โพส: 19-07-2023  

90

สาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานบริษัโสภาการบัญชีและกฎหมาย
วันที่โพส: 19-07-2023  

91

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค
วันที่โพส: 19-07-2023  

92

ขับขี่ปลอดภัยต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษา ประจำปี 2566
วันที่โพส: 12-07-2023  

93

สาขาวิชาการโรงแรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
วันที่โพส: 12-07-2023  

94

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566
วันที่โพส: 12-07-2023  

95

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่โพส: 11-07-2023  

96

ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2566
วันที่โพส: 11-07-2023  

97

11 กรกฎาคม วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันที่โพส: 11-07-2023  

98

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวสุรพินิจ
วันที่โพส: 10-07-2023  

99

พิธีปิดอบรมเชิงปฏิบัติการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
วันที่โพส: 10-07-2023  

100

เข้าพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า​โรงเรียน​ ตชด.บ้านท่ากุ่ม
วันที่โพส: 10-07-2023  

101

พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ทักษะให้ผู้ประกอบการ
วันที่โพส: 10-07-2023  

102

เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 2567
วันที่โพส: 05-07-2023  

103

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สอจ.
วันที่โพส: 04-07-2023  

104

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับสอจ.
วันที่โพส: 04-07-2023  

105

ประชุมคณะผู้บริหารสถาบันและสำรวจพื้นที่
วันที่โพส: 03-07-2023  

106

เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด
วันที่โพส: 03-07-2023  

107

ร่วมรับฟังบรรยายเพือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
วันที่โพส: 03-07-2023  

108

ประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
วันที่โพส: 03-07-2023  

109

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่โพส: 03-07-2023  

110

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
วันที่โพส: 03-07-2023  

111

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2566
วันที่โพส: 28-06-2023  

112

บริจาคโลหิต
วันที่โพส: 28-06-2023  

113

พิธีเปิด โครงการ CSR (FREE MAINTENANCE SERVICE)
วันที่โพส: 28-06-2023  

114

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
วันที่โพส: 27-06-2023  

115

นิเทศติดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
วันที่โพส: 27-06-2023  

116

ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 27-06-2023  

117

พิธีเปิด Fix it ตำบลน้ำเชี่ยว
วันที่โพส: 26-06-2023  

118

ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ "เยาวชนรักสถาบัน"
วันที่โพส: 26-06-2023  

119

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม/พิธีไหว้ครู
วันที่โพส: 26-06-2023  

120

ร้านอาหารถ่าน มอบทุนการศึกษา
วันที่โพส: 26-06-2023  

121

พิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือช่อสะอาด
วันที่โพส: 21-06-2023  

122

ประชุมหารือการมอบทุนการศึกษา เนื่องวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
วันที่โพส: 21-06-2023  

123

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังศึกษาดูงาน
วันที่โพส: 20-06-2023  

124

เยี่ยมอาการป่วยคุณวิบูลย์ เครือลอย และครูณัฏฐ์ดนัย
วันที่โพส: 20-06-2023  

125

นิเทศการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
วันที่โพส: 20-06-2023  

126

ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ
วันที่โพส: 19-06-2023  

127

ประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก สอศ.
วันที่โพส: 19-06-2023  

128

ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
วันที่โพส: 19-06-2023  

129

ประชุมเพื่อออกแบบและเสนอแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
วันที่โพส: 19-06-2023  

130

หารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน
วันที่โพส: 14-06-2023  

131

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 14-06-2023  

132

ประชุมมาตรการความปลอดภัยในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
วันที่โพส: 14-06-2023  

133

วางพวงหรีดและร่วมทำบุญงานศพนักศึกษาปวช.3สาขาวิชาเทคโนโลนีสารสนเทศ
วันที่โพส: 12-06-2023  

134

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 12-06-2023  

135

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วันที่โพส: 12-06-2023  

136

งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
วันที่โพส: 12-06-2023  

137

สภากาแฟ Morning Talk พูดคุย ยามเช้า
วันที่โพส: 12-06-2023  

138

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร
วันที่โพส: 06-06-2023  

139

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 3 มิถุนายน 2566
วันที่โพส: 06-06-2023  

140

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่โพส: 06-06-2023  

141

ทำบัญตักบาตรถวายพระราชกุศล 3 มิถุนายน
วันที่โพส: 06-06-2023  

142

ประชุมงานปกครอง ครั้งที่ 2/2566
วันที่โพส: 06-06-2023  

143

ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7
วันที่โพส: 06-06-2023  

144

MOU ฟิลิปปินส์
วันที่โพส: 30-05-2023  

145

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาแจ้งกลุ่มวิชา/ทางที่ประสงค์บรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่โพส: 30-05-2023  

146

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่โพส: 30-05-2023  

147

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่โพส: 30-05-2023  

148

ประชุมอวท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเรียนการสอน
วันที่โพส: 23-05-2023  

149

ประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
วันที่โพส: 23-05-2023  

150

บริษัทเอวาด้า โฮเท็ล จำกัด มอบทุนการศึกษา
วันที่โพส: 23-05-2023  

151

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ศึกษาดูงาน
วันที่โพส: 23-05-2023  

152

Morning Talk พูดคุย ยามเช้า
วันที่โพส: 23-05-2023  

153

ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พร้อมคณะจาก บริษัท Yalong Intelligent Company Limited,China
วันที่โพส: 23-05-2023  

154

ประชุมเตรียมความพร้อมสภากาแฟ "Morning Talk "
วันที่โพส: 18-05-2023  

155

วิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นเจ้าภาพประชุม อ.กรอ.อศ ครั้งที่4/2566
วันที่โพส: 15-05-2023  

156

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตราด 20 ปี
วันที่โพส: 15-05-2023  

157

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่โพส: 15-05-2023  

158

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. 2566
วันที่โพส: 15-05-2023  

159

ติดตามให้คำแนะนำและรับการนำเสนอแฟ้มเอกสารการประกันคุณภาพฯ
วันที่โพส: 15-05-2023  

160

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นปวส.1
วันที่โพส: 15-05-2023  

161

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นปวช.1
วันที่โพส: 15-05-2023  

162

รับการตรวจราชการของ นายธฤติ ประสานสอน
วันที่โพส: 15-05-2023  

163

ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ (ปวช.3)
วันที่โพส: 08-05-2023  

164

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
วันที่โพส: 08-05-2023  

165

ให้การต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการครูวิทยาลัยเทคนิคตราด
วันที่โพส: 08-05-2023  

166

ร่วมพิธีวางพาน​พุ่มดอกไม้​ถ​วา​ยราช​สักการะ​
วันที่โพส: 08-05-2023  

167

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 1/2566
วันที่โพส: 08-05-2023  

168

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
วันที่โพส: 08-05-2023  

169

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
วันที่โพส: 08-05-2023  

170

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
วันที่โพส: 08-05-2023  

171

ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยคนใหม่
วันที่โพส: 08-05-2023  

172

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
วันที่โพส: 08-05-2023  

173

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาชีวะอาสาให้บริการประชาชน
วันที่โพส: 08-05-2023  

174

มอบทุนการศึกษา
วันที่โพส: 08-05-2023  

175

ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่1/2566
วันที่โพส: 08-05-2023  

176

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2566
วันที่โพส: 08-05-2023  

177

ประชุมพิจารณาการเปิดกลุ่มการเรียน ปีการศึกษา 2566
วันที่โพส: 08-05-2023  

178

ประชุมหารือการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด"
วันที่โพส: 08-05-2023  

179

ประชุมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
วันที่โพส: 08-05-2023  

180

ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2566
วันที่โพส: 08-05-2023  

181

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือ
วันที่โพส: 11-04-2023  

182

สนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารในโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2566
วันที่โพส: 11-04-2023  

183

พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 2566
วันที่โพส: 11-04-2023  

184

วันจักรี 2566
วันที่โพส: 11-04-2023  

185

เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่โพส: 11-04-2023  

186

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่โพส: 11-04-2023  

187

Morning​ Talk สภากาแฟ
วันที่โพส: 11-04-2023  

188

นิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ป.ตรี
วันที่โพส: 11-04-2023  

189

ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่โพส: 11-04-2023  

190

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงาน
วันที่โพส: 11-04-2023  

191

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ​ 2​ เมษายน​
วันที่โพส: 10-04-2023  

192

เข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่โพส: 07-04-2023  

193

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่โพส: 07-04-2023  

194

ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมอาชีวะอาสา "สงกรานต์"
วันที่โพส: 05-04-2023  

195

พิธีลงนามบันทึกข้อตกล MOU กับสถานประกอบการ
วันที่โพส: 05-04-2023  

196

ประชุมจัดทำตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
วันที่โพส: 03-04-2023  

197

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
วันที่โพส: 29-03-2023  

198

ออกบูธนิทรรศการในงานวันตราดรำลึก
วันที่โพส: 29-03-2023  

199

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
วันที่โพส: 28-03-2023  

200

ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่โพส: 28-03-2023  

201

ร่วมพิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลและพิธีบวงสรวง งานวันตราดรำลึกครบรอบ 117 ปี
วันที่โพส: 24-03-2023  

202

ร่วมพิธีรับมอบเครื่องจักร CNC
วันที่โพส: 22-03-2023  

203

พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
วันที่โพส: 22-03-2023  

204

ศึกษาดูงานและรวมแข่งกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์
วันที่โพส: 21-03-2023  

205

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันที่โพส: 20-03-2023  

206

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันที่โพส: 17-03-2023  

207

รับมอบหนังสือ “ประวัติศาสตร์เมืองตราด
วันที่โพส: 16-03-2023  

208

เข้ารับการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาหนี้​สินครู​
วันที่โพส: 16-03-2023  

209

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจ​ของ​สำนักงาน​อาชีวศึกษา​
วันที่โพส: 16-03-2023  

210

ได้รับรางวัลดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 16-03-2023  

211

ประชุมเตรียมเข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่โพส: 16-03-2023  

212

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ/ฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง ครั้งที่ 1
วันที่โพส: 10-03-2023  

213

ประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่โพส: 09-03-2023  

214

MOU ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
วันที่โพส: 09-03-2023  

215

NBT เข้าถ่ายทำสารคดีโทรทัศน์ (มุมข่าวเยาวชน)
วันที่โพส: 09-03-2023  

216

ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาค
วันที่โพส: 09-03-2023  

217

ประชุมพิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่โพส: 09-03-2023  

218

วันมาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่โพส: 09-03-2023  

219

ประชุมเตรียมการจัดงาน "วันตราดรำลึก" ครบรอบ 117 ปี
วันที่โพส: 09-03-2023  

220

โครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตร
วันที่โพส: 03-03-2023  

221

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่โพส: 03-03-2023  

222

นิเทศ กำกับ ติดตาม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วันที่โพส: 03-03-2023  

223

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
วันที่โพส: 02-03-2023  

224

ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน ปวส.1 ระบบปกติ
วันที่โพส: 02-03-2023  

225

การบ่มเพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
วันที่โพส: 28-02-2023  

226

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดตราด
วันที่โพส: 28-02-2023  

227

ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานศึกษา
วันที่โพส: 28-02-2023  

228

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2566
วันที่โพส: 28-02-2023  

229

เจริญพระพุทธมนต์
วันที่โพส: 28-02-2023  

230

ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
วันที่โพส: 27-02-2023  

231

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
วันที่โพส: 22-02-2023  

232

ติดต่อประสานงานการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพ รูปแบบที่ 2
วันที่โพส: 22-02-2023  

233

สำรวจพื้นที่การขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียน สพฐ.
วันที่โพส: 22-02-2023  

234

ประชุมขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนอาชีพใน สพฐ.
วันที่โพส: 20-02-2023  

235

นิเทศกำกับ ติดตาม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วันที่โพส: 20-02-2023  

236

ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี เข้าฝึกงาน
วันที่โพส: 20-02-2023  

237

รับการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่โพส: 20-02-2023  

238

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สีจริงพ่นรถจักรยานยนต์และชุมฟิล์มลอยน้ำ
วันที่โพส: 20-02-2023  

239

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินนักเรียน นักศึกษา
วันที่โพส: 15-02-2023  

240

ลงพื้นที่ติดตามและให้ความรู้ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
วันที่โพส: 15-02-2023  

241

ประสานความร่วมมือในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
วันที่โพส: 15-02-2023  

242

ลงพี้นที่ให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ต้องขัง
วันที่โพส: 15-02-2023  

243

ประชุมเพื่อหาข้อสรุปและปรับปรุงแก้ไขระเบียบสถานศึกษา
วันที่โพส: 15-02-2023  

244

มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
วันที่โพส: 14-02-2023  

245

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน นักศึกษา
วันที่โพส: 14-02-2023  

246

พิธีปิดโครงการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ​ 2565
วันที่โพส: 14-02-2023  

247

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ
วันที่โพส: 14-02-2023  

248

กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ 2565
วันที่โพส: 13-02-2023  

249

มอบทุนการศึกษา
วันที่โพส: 13-02-2023  

250

ประชุมปรึกษาหารือกำหนดวันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
วันที่โพส: 13-02-2023  

251

เข้ารับการอบรมโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา
วันที่โพส: 13-02-2023  

252

ประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการจัดงาน "วันตราดรำลึก"
วันที่โพส: 13-02-2023  

253

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่โพส: 08-02-2023  

254

รับฟังการสาธิตวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาภาษาอังกฤษ CEFR
วันที่โพส: 08-02-2023  

255

ประชุมชี้แจงแนวทางการนำนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา
วันที่โพส: 08-02-2023  

256

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการครั้งที่ 1/2566
วันที่โพส: 07-02-2023  

257

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
วันที่โพส: 07-02-2023  

258

ประชุมเตรียมความพร้อมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
วันที่โพส: 07-02-2023  

259

ขอแสดง​ความเสียใจ​กับ​ครอง​ครัว​ทอง​ห​งำ​อย่าง​สุดซึ้ง​
วันที่โพส: 07-02-2023  

260

“Thailand Inventor’s Day 2023” “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”
วันที่โพส: 06-02-2023  

261

พิธีปิดและประกาศผลการแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี ระดับชาติ
วันที่โพส: 03-02-2023  

262

รองชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงไทยสากลหญิง/อันดับ 3 เพลงไทยลูกทุ่งชาย
วันที่โพส: 02-02-2023  

263

รางวัลชมเชย การประกวดรักการอ่านภาษาไทย
วันที่โพส: 02-02-2023  

264

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทักษะงานคอนกรีต
วันที่โพส: 02-02-2023  

265

รางวัลชมเชย ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ประเภททีม
วันที่โพส: 02-02-2023  

266

รางวัลชมเชย ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์
วันที่โพส: 02-02-2023  

267

พิธีเปิดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานไม้และงานสี ระดับชาติ
วันที่โพส: 31-01-2023  

268

ร่วมเป็นเจ้าภาพทักษะงานไม้และงานสี ระดับชาติ ครั้งที่ 31
วันที่โพส: 31-01-2023  

269

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ปรับเปลี่ยพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
วันที่โพส: 31-01-2023  

270

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ปรับเปลี่ยพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
วันที่โพส: 31-01-2023  

271

ปรึกษาหารือประสานความร่วมมือห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
วันที่โพส: 31-01-2023  

272

ประชุมการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา
วันที่โพส: 31-01-2023  

273

นิเทศการจัดการเรียนการสอน
วันที่โพส: 31-01-2023  

274

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
วันที่โพส: 06-06-2023  

275

นิเทศการจัดการเรียนการสอน
วันที่โพส: 30-01-2023  

276

ลงพื้นที่แนะนำการศึกษาต่อสายอาชีพ การศึกษาระบบทวิภาคี
วันที่โพส: 25-01-2023  

277

แสดงความยินดีกับนางสาววิมนต์ วันมหาใจ
วันที่โพส: 25-01-2023  

278

ประชุมพิจารณาความต้องการสาขาวิชาที่ต้องการรับย้าย ครั้งที่ 1/2566
วันที่โพส: 25-01-2023  

279

โครงการภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวอาเซียน
วันที่โพส: 25-01-2023  

280

นิเทศการจัดการเรียนการสอน
วันที่โพส: 25-01-2023  

281

ประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 24-01-2023  

282

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดระเบียบในสถานศึกษา
วันที่โพส: 23-01-2023  

283

สอบ V-NET
วันที่โพส: 23-01-2023  

284

วิทยาลัยเทคนิคตราด ดำเนินการสอบ V-NET
วันที่โพส: 23-01-2023  

285

สอบ V-NET
วันที่โพส: 23-01-2023  

286

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่โพส: 23-01-2023  

287

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ V-NET
วันที่โพส: 23-01-2023  

288

กิจกรรมวันตรุษจีน
วันที่โพส: 23-01-2023  

289

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
วันที่โพส: 19-01-2023  

290

นิเทศการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการบัญชี
วันที่โพส: 19-01-2023  

291

ติวสอบ V-NET ให้กับนักเรียน ระดับปวช.3 ทุกสาขาวิชา
วันที่โพส: 18-01-2023  

292

มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
วันที่โพส: 18-01-2023  

293

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)
วันที่โพส: 18-01-2023  

294

นิเทศการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วันที่โพส: 17-01-2023  

295

สวัสดีปีใหม่ 2566
วันที่โพส: 17-01-2023  

296

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566
วันที่โพส: 17-01-2023  

297

ร่วมงานวันครูจังหวัดตราด ประจำปี 2566
วันที่โพส: 17-01-2023  

298

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ประจำปี 2566
วันที่โพส: 17-01-2023  

299

รองชนะ​เลิศอันดับที่​ 1​เครื่อง​กะเทาะ​เม็ด​มะม่วง​หิมพานต์​
วันที่โพส: 17-01-2023  

300

วันเด็ก​แห่งชาติ​ประจำปี​ 2566​
วันที่โพส: 17-01-2023  

301

เข้ารับการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศฯ ระดับชาติ
วันที่โพส: 17-01-2023  

302

นิเทศการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาช่างเชื่่อมโลหะ
วันที่โพส: 17-01-2023  

303

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล
วันที่โพส: 17-01-2023  

304

ประชุมจัดทำโครงสร้างแผนการเรียน รุ่นปีการศึกษา 2566
วันที่โพส: 13-01-2023  

305

สนับสนุนทุนการศึกษา
วันที่โพส: 13-01-2023  

306

นิเทศการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วันที่โพส: 13-01-2023  

307

นิเทศการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการตลาด
วันที่โพส: 13-01-2023  

308

ติวสอบ V- NET ให้กับนักเรียน ระดับชั้นปวช.3 ทุกสาขาวิชา
วันที่โพส: 13-01-2023  

309

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ ระดับชาติ
วันที่โพส: 13-01-2023  

310

เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ ร่วมทำ MOU ในการเรียนสายอาชีพ
วันที่โพส: 13-01-2023  

311

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันทักษะ ระดับชาติ
วันที่โพส: 13-01-2023  

312

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่โพส: 12-01-2023  

313

เตรียมความพร้อมในการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรง
วันที่โพส: 12-01-2023  

314

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุสาหกรรมระยอง
วันที่โพส: 12-01-2023  

315

มอบตัว รอบโควตา
วันที่โพส: 12-01-2023  

316

เสริมสร้างความผูกพันภายในองค์กร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
วันที่โพส: 11-01-2023  

317

สวัสดี​ปีใหม่​ 2566
วันที่โพส: 09-01-2023  

318

ประชุมทบทวนวิชาการ​เพื่อ​เตรียม​ความพร้อม​ในการ​สอบ​ V-NET​
วันที่โพส: 09-01-2023  

319

ธนาคารออมสินสวัสดีปีใหม่ 2566
วันที่โพส: 09-01-2023  

320

สวัสดี​ปีใหม่​และปรึกษาหารือ​การจัด​หลักสูตร​ห้องเรียน​อาชีพ​
วันที่โพส: 09-01-2023  

321

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566
วันที่โพส: 09-01-2023  

322

สวัสดีปีใหม่ 2566
วันที่โพส: 09-01-2023  

323

ประชุมเตรียมความพร้อมรับรายงานตัว มอบตัว (รอบโควตา)
วันที่โพส: 09-01-2023  

324

ตรวจเยี่ยม "ศูนย์บริการ "ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2566"
วันที่โพส: 03-01-2023  

325

สนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารในโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2566
วันที่โพส: 03-01-2023  

326

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ "ศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2566"
วันที่โพส: 03-01-2023  

327

สวัสดีปีใหม่ 2566 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
วันที่โพส: 03-01-2023  

328

ออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานในงานปีใหม่-กาชาดจังหวดตราด
วันที่โพส: 03-01-2023  

329

เข้าร่วมกิจกรรม Kick off สวมใส่ผ้าไทยลายของเจ้าฟ้าสิริวัณวรี ฯ
วันที่โพส: 03-01-2023  

330

พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา "ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2566"
วันที่โพส: 03-01-2023  

331

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565
วันที่โพส: 03-01-2023  

332

ปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนอาชีพ
วันที่โพส: 03-01-2023  

333

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสวดมนต์ถวายพระพร
วันที่โพส: 03-01-2023  

334

ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565
วันที่โพส: 03-01-2023  

335

ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565
วันที่โพส: 28-12-2022  

336

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ว9/2564
วันที่โพส: 28-12-2022  

337

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
วันที่โพส: 28-12-2022  

338

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่โพส: 28-12-2022  

339

ประชุมเตรียมความพร้อมอาชีวะอาสา เทศกาลปีหม่ 2566
วันที่โพส: 28-12-2022  

340

ลงนามถวายพระพร
วันที่โพส: 28-12-2022  

341

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และบริจาคโลหิต
วันที่โพส: 28-12-2022  

342

แนะแนวศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 21-12-2022  

343

ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ
วันที่โพส: 21-12-2022  

344

ประชุมซักซ้อมความพร้อมในการประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา (โควตา)
วันที่โพส: 21-12-2022  

345

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และลงนามถวายพระพร
วันที่โพส: 21-12-2022  

346

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่
วันที่โพส: 21-12-2022  

347

ประชุมเตรียมการดำเนินงาน อวท. ระดับชาติ ครั้งที่ 31
วันที่โพส: 21-12-2022  

348

ประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สอศ.
วันที่โพส: 21-12-2022  

349

พิธีปิดการแข่งขัน "เทคนิคเกมส์" 65
วันที่โพส: 19-12-2022  

350

พิธีเปิดกีฬาสี "เทคนิคเกมส์" 65
วันที่โพส: 19-12-2022  

351

ชาวตราดรวมใจช่วยกาชาด
วันที่โพส: 19-12-2022  

352

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตราด
วันที่โพส: 19-12-2022  

353

พิธีปิด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์
วันที่โพส: 19-12-2022  

354

พิธีเปิด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์
วันที่โพส: 19-12-2022  

355

เตรียมการจัดกิจกรรมกีฬาสี (เทคนิคตราดเกมส์)
วันที่โพส: 19-12-2022  

356

บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด ต่อต้านทุจริต
วันที่โพส: 19-12-2022  

357

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 19-12-2022  

358

ให้การต้อนรับนางสาวกชมล ศิริเถียร ครูภาษาไทย
วันที่โพส: 06-12-2022  

359

ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง(ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์​
วันที่โพส: 06-12-2022  

360

ร่วมพิธีน้อมรำลึก​ใน​พระมหากรุณาธิคุณ​ 5​ ธันวาคม
วันที่โพส: 06-12-2022  

361

ส่งมอบเครื่องผลิตเนื้อลูกสำรองพร้อมทาน ให้กับวิสาหกิจชุมชน
วันที่โพส: 06-12-2022  

362

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 34
วันที่โพส: 06-12-2022  

363

ขอขอบพระคุณ​ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่า​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​
วันที่โพส: 06-12-2022  

364

พิธีเปิดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม้และงานสี
วันที่โพส: 06-12-2022  

365

เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการก่อสร้าง ครั้งที่
วันที่โพส: 06-12-2022  

366

ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่โพส: 28-11-2022  

367

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper)
วันที่โพส: 28-11-2022  

368

วิทยาลัยเทคนิคตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย
วันที่โพส: 28-11-2022  

369

ประชุมการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่โพส: 28-11-2022  

370

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565
วันที่โพส: 28-11-2022  

371

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก แนะแนวศึกษาต่อ
วันที่โพส: 28-11-2022  

372

ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กสอ.)
วันที่โพส: 28-11-2022  

373

พิธีเปิดการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา
วันที่โพส: 24-11-2022  

374

ประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารข้อเสนอเชิงแนวคิด​ Concept​ Paper
วันที่โพส: 24-11-2022  

375

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3
วันที่โพส: 24-11-2022  

376

ได้รับการสนับสนุนครูฝึกซ้อมจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดีมอเตอร์
วันที่โพส: 24-11-2022  

377

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
วันที่โพส: 24-11-2022  

378

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาสี(เทคนิคเกมส์) 2565
วันที่โพส: 21-11-2022  

379

จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่โพส: 21-11-2022  

380

คุณเอนก โชติเสวตร มอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคตราด
วันที่โพส: 21-11-2022  

381

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
วันที่โพส: 21-11-2022  

382

เข้ารับการตรวจสอบการประเมินผลตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน
วันที่โพส: 21-11-2022  

383

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับพอ.สว.
วันที่โพส: 21-11-2022  

384

ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2565
วันที่โพส: 21-11-2022  

385

ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ประชากิจมอเตอร์เซล จำกัด สาขาจันทบุรี
วันที่โพส: 21-11-2022  

386

ฉีดวัคซีนรอบเก็บตก
วันที่โพส: 21-11-2022  

387

เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น
วันที่โพส: 21-11-2022  

388

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่โพส: 14-11-2022  

389

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ)
วันที่โพส: 14-11-2022  

390

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ มอบทุนการศึกษา
วันที่โพส: 14-11-2022  

391

พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วันที่โพส: 14-11-2022  

392

คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตราดเยี่ยมชมและให้กำลังใจ
วันที่โพส: 14-11-2022  

393

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วันที่โพส: 14-11-2022  

394

เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะ​วิชาชีพ​ และ​ทักษะ​พื้นฐาน​ ระดับอศจ.
วันที่โพส: 14-11-2022  

395

ร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนายุทธศาสตร์
วันที่โพส: 14-11-2022  

396

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด
วันที่โพส: 14-11-2022  

397

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
วันที่โพส: 14-11-2022  

398

ฝึกอบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่โพส: 08-11-2022  

399

ประชุมปรึกษาหารือการจัดกีฬาสีภายในสถานศึกษา 2565
วันที่โพส: 08-11-2022  

400

เข้าศึกษาดูงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
วันที่โพส: 08-11-2022  

401

ชมรมอุเทนถวายจังหวัดตราด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา
วันที่โพส: 04-11-2022  

402

ประเมินองค์การมาตรฐานสถานศึกษาและสมาชิกดีเด่น 2565
วันที่โพส: 04-11-2022  

403

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา 2565
วันที่โพส: 04-11-2022  

404

พิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
วันที่โพส: 04-11-2022  

405

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดบ้านวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่โพส: 04-11-2022  

406

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
วันที่โพส: 01-11-2022  

407

ประชุมกำหนดแนวในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
วันที่โพส: 01-11-2022  

408

พิธีวางพวงมาลา​23​ ตุลาคม​ 2565​ วันปิยมหาราช
วันที่โพส: 01-11-2022  

409

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 2565
วันที่โพส: 01-11-2022  

410

ประชุมกับคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
วันที่โพส: 26-10-2022  

411

ประชุมงานปกครอง
วันที่โพส: 26-10-2022  

412

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ
วันที่โพส: 26-10-2022  

413

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ผ่านระบบออนไลน์
วันที่โพส: 26-10-2022  

414

ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ปวส.1 และปวส.2
วันที่โพส: 26-10-2022  

415

รางวัลชนะเลิศมวยไทยสากลสมัครเล่น
วันที่โพส: 26-10-2022  

416

ศึกษาดูงานบริษัทเอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด
วันที่โพส: 26-10-2022  

417

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่โพส: 18-10-2022  

418

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
วันที่โพส: 18-10-2022  

419

ประชุมเตรียมแผนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 และแนวทางการรับสมัคร การรายงานตัว การรับมอบตัวและลงทะเบียน เป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
วันที่โพส: 15-10-2022  

420

ประชุมคณะครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เรื่องรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิดภาคเรียน การลงทะเบียนเรียน การเตรียมความพร้อมในการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การดำเนินงานตามภารกิจของงานในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2565 และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา
วันที่โพส: 15-10-2022  

421

พิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2
วันที่โพส: 22-09-2022  

422

การประชุม ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 ที่จบฝึกงานและฝึกอาชีพครบระยะเวลาที่กำหนด ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โค้งตาหวาน
วันที่โพส: 22-09-2022  

423

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำความร่วมมือและทำสัญญาฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา (ระบบทวิภาคี)
วันที่โพส: 22-09-2022  

424

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยนวัตกรรมการศึกษา สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดตราด
วันที่โพส: 22-09-2022  

425

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดพลศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราด จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่โพส: 23-09-2022  
วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

สถิติการเข้าใช้งาน


.

by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved