Trat43technical@gmail.com     เปิด: จันทร์ - ศุกร์, 8.00AM to 16.30PM
วิทยาลัยเทคนิคตราด    ติอต่อ: 039-518-105
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
วิทยาลัยเทคนิคตราด
กิจกรรม:  ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวบุหงา กองสุข ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 72 พรรษา “อาหารประจำจังหวัด เพื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ” ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ซึ่งสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับอาหาร และเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติ ซึ่งได้แนวคิดมาจากโครงการจิตอาสา “ครัวพระราชทาน” สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และช่วงปลายเดือนธันวาคม 2567 จะมีพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนมาประดิษฐาน ณ ประเทศไทยชั่วคราว ซึ่ง สอศ. เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตอาหารในงานดังกล่าวด้วย

วันที่โพส: 03-04-2024   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวบุหงา กองสุข ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 72 พรรษา “อาหารประจำจังหวัด เพื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ” ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ซึ่งสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับอาหาร และเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติ ซึ่งได้แนวคิดมาจากโครงการจิตอาสา “ครัวพระราชทาน” สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และช่วงปลายเดือนธันวาคม 2567 จะมีพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนมาประดิษฐาน ณ ประเทศไทยชั่วคราว ซึ่ง สอศ. เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตอาหารในงานดังกล่าวด้วย

วันที่โพส: 03-04-2024   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวบุหงา กองสุข ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 72 พรรษา “อาหารประจำจังหวัด เพื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ” ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ซึ่งสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับอาหาร และเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติ ซึ่งได้แนวคิดมาจากโครงการจิตอาสา “ครัวพระราชทาน” สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และช่วงปลายเดือนธันวาคม 2567 จะมีพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนมาประดิษฐาน ณ ประเทศไทยชั่วคราว ซึ่ง สอศ. เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตอาหารในงานดังกล่าวด้วย

วันที่โพส: 03-04-2024   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวบุหงา กองสุข ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 72 พรรษา “อาหารประจำจังหวัด เพื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ” ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ซึ่งสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับอาหาร และเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติ ซึ่งได้แนวคิดมาจากโครงการจิตอาสา “ครัวพระราชทาน” สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และช่วงปลายเดือนธันวาคม 2567 จะมีพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนมาประดิษฐาน ณ ประเทศไทยชั่วคราว ซึ่ง สอศ. เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตอาหารในงานดังกล่าวด้วย

วันที่โพส: 03-04-2024   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวบุหงา กองสุข ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 72 พรรษา “อาหารประจำจังหวัด เพื่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ” ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ซึ่งสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับอาหาร และเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติ ซึ่งได้แนวคิดมาจากโครงการจิตอาสา “ครัวพระราชทาน” สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และช่วงปลายเดือนธันวาคม 2567 จะมีพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนมาประดิษฐาน ณ ประเทศไทยชั่วคราว ซึ่ง สอศ. เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตอาหารในงานดังกล่าวด้วย

วันที่โพส: 03-04-2024   โดย: เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

สถิติการเข้าใช้งาน


.

by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved