Trat43technical@gmail.com     เปิด: จันทร์ - ศุกร์, 8.00AM to 16.30PM
วิทยาลัยเทคนิคตราด    ติอต่อ: 039-518-105
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
วท.ตราด รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายพระพร
ลำดับ รายชื่อผู้ลงนาม หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ วันที่/เวลา
1 นายพิทักษ์ ถาวรวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0982878571 2024-04-11 09:07:07
2 นายจิรพงค์ ร่มเงิน วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2024-04-05 21:42:22
3 นางสุชาดา ชิโณรโส วิทยาลัยเทคนิคตราด 0818638659 2024-04-05 10:30:16
4 นายโสณะ บำเหน็จ วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2024-04-05 10:23:54
5 นางสาวปรารถนา อินทร์วิมาน วิทยาลัยเทคนิคตราด 0885727692 2024-04-05 10:20:33
6 นายสมหมาย อินทร์พลับ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0896862468 2024-04-05 10:18:04
7 นางสาวสุธิดา แบบเจริญ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0634319592 2024-04-05 10:17:34
8 นายรักศักดิ์ คุ้มชนม์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0845504820 2024-04-05 10:13:55
9 นายวิโรจน์ บัวพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0954919954 2024-04-05 10:03:45
10 นายภาณุวัตร นิโรภาส วิทยาลัยเทคนิคตราด 0615526898 2024-04-05 10:00:21
11 นางพิทย์ประภา กณิกนันต์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0636133312 2024-04-05 09:54:48
12 นายณัฏฐ์ดนัย สินธุนาวา วิทยาลัยเทคนิคตราด 0942198924 2024-04-05 09:50:21
13 นางสาวผุสดี จั่นสังข์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0972875636 2024-04-05 09:38:00
14 นางสุพัตรา บำเหน็จ วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2024-04-05 09:33:08
15 นายชูชาติ แซ่เตียว วท.ตราด 039518105 2024-04-03 16:24:35
16 นางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคตราด 0935813651 2024-04-02 23:29:26
17 นางสาวผุสดี จั่นสังข์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0972875636 2024-04-02 15:50:12
18 นางพิทย์ประภา กณิกนันต์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0636133312 2024-04-02 11:48:06
19 นางสาวปรารถนา อินทร์วิมาน วิทยาลัยเทคนิคตราด 0885727692 2024-04-02 11:11:04
20 นางสุชาดา ชิโณรโส วิทยาลัยเทคนิคตราด 0818638659 2024-04-02 11:09:23
21 นางสาววราภรณ์ จันทโชติ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0876282199 2024-04-02 10:18:55
22 พัชรพร สิงหเสนีย์ 401/1 ม.8 บ้านด่านเก่า ถนนเนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ. ตราด 23000 0627385669 2024-04-02 10:14:10
23 เกรียงศักดิ์ ชะนา 401/1 ม.8 บ้านด่านเก่า ถนนเนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จงตราด 23000 0837120692 2024-04-02 10:13:16
24 นายณัฏฐ์ดนัย สินธุนาวา 50/4 ม.1 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.หนองโสน อ.เมือง ตราด 23000 0942198924 2024-04-02 10:10:20
25 นางอัจฉรา โอภาสพินิจ วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2024-04-02 10:05:27
26 นายศิวลักษณ์ ดวงพุทธา วิทยาลัยเทคนิคตราด 0951915496 2024-04-02 09:59:29
27 นายสมหมาย อินทร์พลับ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0896862468 2024-04-02 09:48:29
28 นายธนิต เนืองเฉลิม วิทยาลัยเทคนิคตราด 039-518105 2024-04-01 20:00:08
29 นางสาวเกษร ฉิมพาลี วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2024-04-01 18:17:56
30 นางสาว สาวหญิง บุญช่วยน 64 ม.7 อ.คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ จ.ตราด 0615284269 2024-04-01 15:13:58
31 พรชิตา รักษาวงศ์ 355 หมู่6 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 0610746560 2024-04-01 13:48:06
32 น.ส.ปรารถนา กุมภะ 49หมู่6ต.ท่ากุ่มอ.เมืองจ.ตราด23000 0642906694 2024-04-01 12:58:23
33 นางสาวสุชาดา ชั้วหิรัญ 26 หมู่ 4 ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด 23000 - 2024-04-01 09:54:18
34 นายจำนง พรหมแท่น เทคนิคตราด 0895175628 2024-04-01 09:36:42
35 นายวิโรจน์ บัวพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0954919954 2024-04-01 09:35:26
36 นายจิรพงค์ ร่มเงิน วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2024-04-01 09:13:36
37 นายยงยุทฑ พนัสนอก วิทยาลัยเทคนิคตราด 0861512175 2024-04-01 09:04:18
38 ชัยรัตน์ ชาญวิรัตน์ ข้าราชการบำนาญ วิทยาลัยเทคนิคตราด 095-4651525 2024-04-01 08:45:57
39 นายโสณะ บำเหน็จ วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2024-04-01 08:16:57
40 นาย ทศพร สุขสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0615491179 2024-04-01 07:57:03
41 ว่าที่เรือเอกประมวล แสนสวัสดิ์ 344 ม.6 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 23000 0892227278 2024-04-01 07:49:07
42 ภาณุวัตร นิโรภาส วิทยาลัยเทคนิคตราด 0615526898 2024-04-01 07:48:59
43 เหมือนฝัน จันทอง วิทเทคนิคตราด 0952437025 2024-04-01 07:27:00
44 นายวิศิษฐ อ่อนประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0872233400 2024-04-01 07:25:38
45 นางสาวอภิสร แจ้งแสง วิทยาลัยเทคนิคตราด 0813258897 2024-04-01 07:24:21
46 นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 081-518-5887 2024-04-01 07:23:44
47 นาง​สุพัตรา​ บำเหน็จ วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด - 2024-04-01 07:18:36
48 นายชูชาติ แซ่เตียว วท.ตราด 039-518-105 2024-01-09 14:09:59
49 นายจำนง พรหมแท่น เทคนิคตราด 0895175628 2024-01-09 07:41:19
50 นายพิทักษ์ ถาวรวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0982878571 2024-01-08 17:46:33
51 นางสาวเกษร ฉิมพาลี วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2024-01-08 17:24:17
52 นายรักศักดิ์ คุ้มชนม์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0845504820 2024-01-08 17:09:46
53 นางสาวผุสดี จั่นสังข์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0972875636 2024-01-08 16:45:02
54 นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0865185887 2024-01-08 16:36:28
55 นายโสณะ บำเหน็จ วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2024-01-08 16:30:52
56 นางสาวอาภาภรณ์ ทองดี วิทยาลัยเทคนิคตราด 0914065244 2024-01-08 16:27:49
57 นายวิศิษฐ อ่อนประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2024-01-08 16:27:36
58 นางสาวปิยะธิดา พัฒนราช วิทยาลัยเทคนิคตราด 0971835597 2024-01-08 16:27:30
59 นางสุพัตรา บำเหน็จ วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2024-01-08 16:23:46
60 ลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0887834448 2024-01-08 09:14:04
61 พชร เจริญผล วิทยาลัยเทคนิคตราด 0840483611 2023-12-16 08:03:21
62 พชร เจริญผล 74หมู่4 0840483611 2023-12-16 08:02:35
63 นิสรา แอมรัมย์ วิทเทคนิคตราด 0659036510 2023-12-08 08:11:33
64 นายจิรพงค์ ร่มเงิน วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2023-12-07 16:55:47
65 นางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา วิทยาลัยเทคนิคตราด 0935813651 2023-12-07 16:21:01
66 นายรักศักดิ์ คุ้มชนม์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0845504820 2023-12-07 15:20:01
67 นางสาวเกษร ฉิมพาลี วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2023-12-07 11:52:54
68 นางสาวดุจดาว ชูชื่น วิทยาลเทคนิคตราด 0821911102 2023-12-07 08:57:36
69 นายโสณะ บำเหน็จ วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2023-12-07 08:39:11
70 นายจำนง พรหมแท่น เทคนิคตราด 089-5175628 2023-12-07 08:09:59
71 นายอัมรินทร์ สร้อยสน วิทยาลัยเทคนิคตราด 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 0964408363 2023-12-07 07:57:13
72 นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0865185887 2023-12-07 07:53:19
73 นายยงยุทธ พนัสนอก วิทยาลัยเทคนิคตราด 0861512175 2023-12-07 07:26:54
74 สุวพิชญ์ ทำสันเที๊ยะ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0925609198 2023-12-06 18:53:24
75 ปิยะธิดา พัฒนราช วิทยาลัยเทคนิคตราด 0971835597 2023-12-06 16:38:06
76 นายชูชาติ แซ่เตียว วิทยาลัยเทคนิคตราด 039-518-105 2023-12-06 14:22:25
77 นาย อรรณพ เตชะมา วิทยาลัยเทคนิคตราด 0806346136 2023-12-06 14:14:22
78 นายชัยศักดิ์ วาจาสิทธิ์ 55/1 0885753932 2023-12-06 13:18:32
79 นายอภิสิทธิ์ ขันประทุม บ้านเลข6 หมู่ 4 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 0838944473 2023-12-06 13:16:33
80 น.ส.ภัคจีรา พระเดช วิทยาลัยเทคนิคตราด 0886268161 2023-12-06 12:18:08
81 นางสาว ธัญสิริ สะแกแสง วิทยาลัยเทคนิคตราด 0631722365 2023-12-06 11:43:30
82 น้องน้ำ เสถียรจิต 6 หมู่ 2 บ่อไร่ ตราด 0933182295 2023-12-06 11:40:33
83 อรนิชา ทองอ่วบ 349/1 ม.2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 0641951070 2023-12-06 11:39:51
84 อภิณญา บุญผ่อง 22/2 บ่อไร่ 0986810268 2023-12-06 11:38:16
85 นายสมหมาย อินทร์พลับ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0896862468 2023-12-06 11:30:45
86 นางสาววราภรณ์ จันทโชติ วิทยาลัยเทคนิคตราด 480 ม.9 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 087-6282199 2023-12-06 11:24:12
87 นายณัฏฐ์ดนัย สินธุนาวา วิทยาลัยเทคนิคตราด 0942198924 2023-12-06 11:21:14
88 วิโรจน์ บัวพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0954919954 2023-12-06 11:19:54
89 นางอัจฉรา โอภาสพินิจ วิทยาลัยเทคนิคตราด 086-1472419 2023-12-06 11:19:48
90 นางอัจฉรา โอภาสพินิจ วิทยาลัยเทคนิคตราด 086-1472419 2023-12-06 11:19:33
91 ลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0887834448 2023-12-06 11:18:49
92 นางสาวปรารถนา อินทร์วิมาน วิทยาลัยเทคนิคตราด 0885727692 2023-12-06 11:17:23
93 นางสาวอินทิรา ภู่ระย้ส วิทยาลัยเทคนิคตราด 0986914013 2023-12-06 11:17:08
94 นายวิศิษฐ อ่อนประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0872233400 2023-12-06 11:14:28
95 นางสุชาดา ชิโณรโส วิทยาลัยเทคนิคตราด 0818638659 2023-12-06 11:12:19
96 นางสุพัตรา บำเหน็จ วิทยาลัยเทคนิคตราด - 2023-12-06 11:03:50
97 ยั่งยืน ทนุกิจ 1147/1 เกาะน้ำใส อำเภอเมืองตราด 23000 0963618092 2023-12-05 04:51:16
วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

สถิติการเข้าใช้งาน


.

by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved