039-518-105     trattc@gmail.com     Opening: 08:30am - 16:30pm  
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
วิทยาลัยเทคนิคตราด
กิจกรรม:  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจ​ของ​สำนักงาน​อาชีวศึกษา​
ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันศุก​ร์ที่​ 10​ มีนาคม​ 2565​ นายจิ​รพ​งค์​ ร​่​มเงิน​ ผู้​อ​ำ​นวย​การ​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) และนโยบายหลักสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม​ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้​ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ทราบถึงบทบาท สามารถกำหนดแนวทางภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้นโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลักของ สอศ. เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา นำแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทในการบริหารงานอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงานและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเพื่อเป็นการบูรณาการการศึกษาในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัด โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน​ ภายใต้สังกัด สอศ. เป็น OVec One Team ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงอยู่ในระดับสากล ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง​ โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วันที่โพส: 16-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันศุก​ร์ที่​ 10​ มีนาคม​ 2565​ นายจิ​รพ​งค์​ ร​่​มเงิน​ ผู้​อ​ำ​นวย​การ​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) และนโยบายหลักสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม​ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้​ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ทราบถึงบทบาท สามารถกำหนดแนวทางภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้นโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลักของ สอศ. เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา นำแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทในการบริหารงานอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงานและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเพื่อเป็นการบูรณาการการศึกษาในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัด โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน​ ภายใต้สังกัด สอศ. เป็น OVec One Team ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงอยู่ในระดับสากล ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง​ โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วันที่โพส: 16-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันศุก​ร์ที่​ 10​ มีนาคม​ 2565​ นายจิ​รพ​งค์​ ร​่​มเงิน​ ผู้​อ​ำ​นวย​การ​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) และนโยบายหลักสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม​ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้​ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ทราบถึงบทบาท สามารถกำหนดแนวทางภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้นโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลักของ สอศ. เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา นำแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทในการบริหารงานอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงานและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเพื่อเป็นการบูรณาการการศึกษาในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัด โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน​ ภายใต้สังกัด สอศ. เป็น OVec One Team ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงอยู่ในระดับสากล ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง​ โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วันที่โพส: 16-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันศุก​ร์ที่​ 10​ มีนาคม​ 2565​ นายจิ​รพ​งค์​ ร​่​มเงิน​ ผู้​อ​ำ​นวย​การ​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) และนโยบายหลักสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม​ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้​ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ทราบถึงบทบาท สามารถกำหนดแนวทางภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้นโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลักของ สอศ. เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา นำแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทในการบริหารงานอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงานและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเพื่อเป็นการบูรณาการการศึกษาในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัด โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน​ ภายใต้สังกัด สอศ. เป็น OVec One Team ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงอยู่ในระดับสากล ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง​ โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วันที่โพส: 16-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันศุก​ร์ที่​ 10​ มีนาคม​ 2565​ นายจิ​รพ​งค์​ ร​่​มเงิน​ ผู้​อ​ำ​นวย​การ​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) และนโยบายหลักสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม​ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้​ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ทราบถึงบทบาท สามารถกำหนดแนวทางภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้นโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลักของ สอศ. เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา นำแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทในการบริหารงานอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงานและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเพื่อเป็นการบูรณาการการศึกษาในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัด โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน​ ภายใต้สังกัด สอศ. เป็น OVec One Team ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงอยู่ในระดับสากล ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง​ โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วันที่โพส: 16-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันศุก​ร์ที่​ 10​ มีนาคม​ 2565​ นายจิ​รพ​งค์​ ร​่​มเงิน​ ผู้​อ​ำ​นวย​การ​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) และนโยบายหลักสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม​ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้​ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา ทราบถึงบทบาท สามารถกำหนดแนวทางภารกิจของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้นโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลักของ สอศ. เพื่อให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถาบันการอาชีวศึกษา นำแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว และเหมาะสมกับบริบทในการบริหารงานอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงานและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเพื่อเป็นการบูรณาการการศึกษาในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัด โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน​ ภายใต้สังกัด สอศ. เป็น OVec One Team ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงอยู่ในระดับสากล ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง​ โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

วันที่โพส: 16-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

ข่าวล่าสุด


Copyright © เว็บไซต์ ขับเคลื่อนด้วย   PHP Framework with Laravel 9   today:22-03-2023   by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved