039-518-105     trattc@gmail.com     Opening: 08:30am - 16:30pm  
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
วิทยาลัยเทคนิคตราด
กิจกรรม:  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 12.45 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 5 คน และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 607 คน และมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. มีพิธีบายศรีผู้ข้อมือขอขมาครู และอวยพรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 21-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 12.45 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 5 คน และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 607 คน และมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. มีพิธีบายศรีผู้ข้อมือขอขมาครู และอวยพรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 21-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 12.45 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 5 คน และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 607 คน และมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. มีพิธีบายศรีผู้ข้อมือขอขมาครู และอวยพรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 21-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 12.45 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 5 คน และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 607 คน และมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. มีพิธีบายศรีผู้ข้อมือขอขมาครู และอวยพรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 21-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 12.45 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 5 คน และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 607 คน และมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. มีพิธีบายศรีผู้ข้อมือขอขมาครู และอวยพรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 21-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 12.45 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 5 คน และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 607 คน และมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. มีพิธีบายศรีผู้ข้อมือขอขมาครู และอวยพรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 21-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

ข่าวล่าสุด


Copyright © เว็บไซต์ ขับเคลื่อนด้วย   PHP Framework with Laravel 9   today:06-06-2023   by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved