039-518-105     trattc@gmail.com     Opening: 08:30am - 16:30pm  
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
วิทยาลัยเทคนิคตราด
กิจกรรม:  ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 360 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 247 คน รวมทั้งสิ้น 607 คน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอกาสกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และมีวิทยากรบรรยายพิเศษจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ “เสริมสร้างแนวทางสู่โลกอาชีพ” และรับสมัครงาน วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องรู้ทันโรค พร้อมทั้งตรวจเลือดให้กับนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 17-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 360 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 247 คน รวมทั้งสิ้น 607 คน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอกาสกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และมีวิทยากรบรรยายพิเศษจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ “เสริมสร้างแนวทางสู่โลกอาชีพ” และรับสมัครงาน วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องรู้ทันโรค พร้อมทั้งตรวจเลือดให้กับนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 17-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 360 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 247 คน รวมทั้งสิ้น 607 คน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอกาสกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และมีวิทยากรบรรยายพิเศษจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ “เสริมสร้างแนวทางสู่โลกอาชีพ” และรับสมัครงาน วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องรู้ทันโรค พร้อมทั้งตรวจเลือดให้กับนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 17-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 360 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 247 คน รวมทั้งสิ้น 607 คน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอกาสกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และมีวิทยากรบรรยายพิเศษจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ “เสริมสร้างแนวทางสู่โลกอาชีพ” และรับสมัครงาน วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องรู้ทันโรค พร้อมทั้งตรวจเลือดให้กับนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 17-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 360 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 247 คน รวมทั้งสิ้น 607 คน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอกาสกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และมีวิทยากรบรรยายพิเศษจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ “เสริมสร้างแนวทางสู่โลกอาชีพ” และรับสมัครงาน วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องรู้ทันโรค พร้อมทั้งตรวจเลือดให้กับนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 17-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 360 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 247 คน รวมทั้งสิ้น 607 คน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอกาสกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และมีวิทยากรบรรยายพิเศษจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ “เสริมสร้างแนวทางสู่โลกอาชีพ” และรับสมัครงาน วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องรู้ทันโรค พร้อมทั้งตรวจเลือดให้กับนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 17-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 360 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 247 คน รวมทั้งสิ้น 607 คน โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร กล่าวให้โอกาสกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และมีวิทยากรบรรยายพิเศษจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ “เสริมสร้างแนวทางสู่โลกอาชีพ” และรับสมัครงาน วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องรู้ทันโรค พร้อมทั้งตรวจเลือดให้กับนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่โพส: 17-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

ข่าวล่าสุด


Copyright © เว็บไซต์ ขับเคลื่อนด้วย   PHP Framework with Laravel 9   today:22-03-2023   by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved