72

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Factory Automation ขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับ Factory Automation ทั้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นครู อาจารย์ จากสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 120 คน มีสมรรถนะการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ( Programmable Logic Controller : PLC) โดยกำหนดจัดอบรมในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2564 และจะเริ่มรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2564 และระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ภายในอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

9 เมษายน 2564 10:09:02 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 31


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ