71

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่เรือโทประมวล แสนสวัสดิ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนาการกิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดตราด โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาล ให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (2560-2562) ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตราด

9 เมษายน 2564 10:06:06 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 27


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ