70

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมนายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูหัวหน้าแผนกวิชาและผู้จัดทำตารางสอน ประชุมการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

8 เมษายน 2564 10:48:20 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 23


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ