165

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารในระบบของกรมอนามัยและเว็บไซต์สำนักความร่วมมือ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้โปรแกรม Google Meet ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

25 พฤศจิกายน 2564 01:10:26 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 7


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ