163

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมนางสาวภัทราภรณ์ สายวิจิตร หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราดที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิทยาลัยฯ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 8 ทุนๆ ละ 15,000 บาท มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ จำนวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และทุนให้เปล่าจากครูอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ ว่าที่ร้อยตรีอำนวย เปรมปรี จำนวน 1 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมยอดทุนที่มอบให้ในวันนี้ทั้งสิ้น 129,000 บาท ณ ห้องปฏิบัติการราชการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

19 พฤศจิกายน 2564 03:12:41 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 6


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ