162

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมนายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เรื่องแนวทางการกำหนดกรอบชั่วโมงปฏิบัติหน้าที่ของครู จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้ข้าราชการครูของวิทยาลัยเทคนิคตราด ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับชั่วโมงการปฏิบัติงานและสามารถนำไปใช้ประกอบเป็นคุณสมบัติ ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

17 พฤศจิกายน 2564 10:45:26 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 12


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ