ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคตราด

 1. นายจิรภัทร สถาการ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2480 – 2485
 2. นายกิตติ อภิบาลศรี ตั้งแต่ง พ.ศ. 2486 – 2489
 3. นายจิรภัทร สถาการ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2490 – 2490
 4. นายโกวิทชัย นุคสมบัติ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2491 – 2496
 5. นายสัญชัย รัตโนภาส ตั้งแต่ง พ.ศ. 2497 – 2500
 6. นายประวิทย์ วิสุทธิศิริ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2501 – 2501
 7. นายเฉลิม สมบัติทวี ตั้งแต่ง พ.ศ. 2502 – 2504
 8. นายอรุณ ยิ่งเจริญ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2505 – 2509
 9. นายวิสูตร วิสุทธิศิริ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2510 – 2519
 10. นายจำนง จันโทศรี ตั้งแต่ง พ.ศ. 2520 – 2526
 11. นายอนันต์ สุขล้วน ตั้งแต่ง พ.ศ. 2527 – 2529
 12. นายเสน่ห์ สิทธิเวช ตั้งแต่ง พ.ศ. 2529 – 2534
 13. นายอนันต์ สุขล้วน ตั้งแต่ง พ.ศ. 2535 – 2539
 14. นายนิทัศน์ นพเก้า ตั้งแต่ง พ.ศ. 2540 – 2543
 15. นายสมศักดิ์ จำปาศรี ตั้งแต่ง พ.ศ. 2544 – 2549
 16. นายศักดา ขาวเกลี้ยง ตั้งแต่ง พ.ศ. 2550 – 2557
 17. นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป ตั้งแต่ง พ.ศ. 2557 – 2559
 18. นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2559 – 2561
 19. นายทรงพล ถนอมวงษ์์ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2561 – 2562
 20. นายจิรพงค์ ร่มเงิน์ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

  head


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ