โครงสร้าง ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตราด

head
นายจิรพงค์ ร่มเงิน

ผู้อำนวยการ วท.ตราด

faculty image

นายเฉลิมชัย วินทะไชย

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

faculty image

นางสาวอ้อมเดือน สมคิด

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

faculty image

นายชลธน วรรณศรียพงษ์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

faculty image

นายเฉลิมชัย วินทะไชย

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ