โครงสร้าง ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตราด

ลำดับ
ชื่อ ตำแหน่ง รายละเอียด
ภาพ
1
นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการ วท.ตราด ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตราด
2
นายวิทยา กล้าหาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
นายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
นายชลธน วรรณศรียพงษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
5
นายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ