วิสัยทัศน์/พัทธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคตราด


วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตและส่งเสริมคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้ ความชำนาญ ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ

พันธกิจ

      เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับกึ่งฝีมือ ฝีมือเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ให้ความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญทางวิชาชีพได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้กว้างขวาง และหลากหลายรูปแบบตลอดจนสืบสาน อนุรักษณ์คุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

ปรัชญา

     "ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม"

เอกลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคตราด

     "ทักษะเลิศล้ำ นำวิชาการ บริการชุมชน"

อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคตราด

     "เก่ง ดี มีจิตอาสา "


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ