ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคตราด

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิค อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
App-ระบบการศึกษาออนไลน์ วท.ตราด

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคตราด สามารถ Scan ผ่าน App-Mobile โหลดได้ที่ Moodle ใน Play Store ใช้เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ
ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

วิทยาลัยเทคนิคตราด


เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2480 ใช้ชื่อ “โรงเรียนช่างไม้” ในเนื้อที่ของกรมการศาสนา วัดบุรินทร์(วัดร้าง) ประมาณ 6 ไร่เศษ โดยมี นายจิรภัทร สถาการ เป็น ครูใหญ่ ในสมัยนั้น ปีพุทธศักราช 2510 โดยการใช้พื้นที่ของโรงเรียนการช่างสตรี ซึ่งถูกยุบรวมกับ โรงเรียนช่างไม้ ในเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา อันเป็นที่ ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน

ปรัชญา วท.ตราด


"ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • 30 พฤศจิกายน 2564
 • 6
 • 30 พฤศจิกายน 2564
 • 7
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด
 • 30 พฤศจิกายน 2564
 • 6
เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
 • 29 พฤศจิกายน 2564
 • 12

..อ่านข่าวทั้งหมด...

ภาพกิจกรรม


“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

 • 2 ธันวาคม 2564
 • 3
 • 6

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมนายชลธน วรรณศรียพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาววราภรณ์ จันทโชติ หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล ร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือกับนายนุกูล กองทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด นายธงชัย ยี่หวา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด และนางสาวเนตรทราย โตวินัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในเรื่องการตรวจ Antigen Test kit (ATK) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด เพื่อตรวจคัดกรองโควิด 19 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา สำหรับการกลับมาเรียนในรูปแบบ ON Site ในสถานศึกษา

 • 2 ธันวาคม 2564
 • 3
 • 3

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปรึกษาตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานให้ถูกต้อง เหมาะสมกับวิทยฐานะ ให้ข้อเสนอแนะ ผู้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ในแต่ละสาขาวิชา ณ ห้องประชุมชั้น 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

 • 2 ธันวาคม 2564
 • 1
 • 6

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้ทราบในเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2565 การฉีดวัคซีนของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดตราด

 • 30 พฤศจิกายน 2564
 • 3
 • 7
..ข่าวทั้งหมด...

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”


ข่าวรับสมัครงาน
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
   ข่าวอบรม/สัมนา
    ข้าวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
     กระทรวงศึกษาธิการ
     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
     สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

     ผู้บริหารวท.ตราด
     • คณะ CIO
     • วิสัยทัศน์และนโยบาย
     • ข่าวสารซีไอโอ
     • การบริหารด้านไอซีที
     • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
     เอกสาร / บทความ
     • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
     • งานวิจัย
     • เอกสารเผยแพร่
     • บทความแนะนำ
     • ผลงานทางวิชาการ
     • รายงานการไปราชการ
     • เอกสารประกอบการประชุม
     สารสนเทศ 9 ด้าน
     • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
     • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
     • Social MIS
     • สถิติด้านสังคม STAT INFO
     • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
     • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ