ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคตราด

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิค อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

App-ระบบการศึกษาออนไลน์ วท.ตราด

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคตราด สามารถ Scan ผ่าน App-Mobile โหลดได้ที่ Moodle ใน Play Store ใช้เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

วิทยาลัยเทคนิคตราด


เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2480 ใช้ชื่อ “โรงเรียนช่างไม้” ในเนื้อที่ของกรมการศาสนา วัดบุรินทร์(วัดร้าง) ประมาณ 6 ไร่เศษ โดยมี นายจิรภัทร สถาการ เป็น ครูใหญ่ ในสมัยนั้น ปีพุทธศักราช 2510 โดยการใช้พื้นที่ของโรงเรียนการช่างสตรี ซึ่งถูกยุบรวมกับ โรงเรียนช่างไม้ ในเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา อันเป็นที่ ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน

ปรัชญา วท.ตราด


"ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคตราด

รายละเอียด
 • 16 พฤษภาคม 2564
 • 2
คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

รายละเอียด
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 10
คู่มือนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคตราด ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

รายละเอียด
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 10

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”


วารสาร วิทยาลัยเทคนิคตราด
  ข่าวประกวดราคา
   ข่าวรับสมัครงาน
    ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
     ข่าวอบรม/สัมนา
      ข้าวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

       ภาพกิจกรรม

       “ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

       วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่แสดงความจำนงเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีนายวิทยา กล้าหาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ นายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ /รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้ความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และนายชลธน วรรณศรียพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งได้รับการต้อนรับจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราด ณ ห้องประชุม 3 อาคารการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

       • 17 พฤษภาคม 2564
       • 2
       • 9

       วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด ทำการปฐมนิเทศนักเรียนระดับปวช.1 และนักศึกษาระดับปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Facebook: งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคตราด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แพร่ระบาดในหลายๆ จังหวัด เพื่อเป็นป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางวิทยาลัยฯ จึงจัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้

       • 13 พฤษภาคม 2564
       • 3
       • 9

       วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Factory Automation ขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับ Factory Automation ทั้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นครู อาจารย์ จากสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 120 คน มีสมรรถนะการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ( Programmable Logic Controller : PLC) โดยกำหนดจัดอบรมในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2564 และจะเริ่มรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2564 และระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ภายในอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

       • 9 เมษายน 2564
       • 30
       • 3
       ..ข่าวทั้งหมด...

       กระทรวงศึกษาธิการ
       สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
       สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

       ผู้บริหารวท.ตราด
       • คณะ CIO
       • วิสัยทัศน์และนโยบาย
       • ข่าวสารซีไอโอ
       • การบริหารด้านไอซีที
       • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
       เอกสาร / บทความ
       • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
       • งานวิจัย
       • เอกสารเผยแพร่
       • บทความแนะนำ
       • ผลงานทางวิชาการ
       • รายงานการไปราชการ
       • เอกสารประกอบการประชุม
       สารสนเทศ 9 ด้าน
       • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
       • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
       • Social MIS
       • สถิติด้านสังคม STAT INFO
       • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
       • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ